491 202 061
PO–PÁ 8–16 hodin
0
Košík

MAKITA prodloužená záruka

3LETÁ ZÁRUKA NA STROJE MAKITARegistrace stroje

Reklamační a záruční podmínky

 

3 letá záruka na nářadí Makita při splnění  podmínek a zaregistrování se na stránkách.
Prodlouženou záruku na 3 roky je možné uplatnit pro všechny elektrické a akumulátorové stroje Makita, Dolmar a Makita MT serie s výjimkou průmyslových aku momentových šroubováků řady DFL/DFT, aku lamp a nabíječek. Prodloužená záruka se nevztahuje na benzínové a pneumatické stroje. Stroj musí být registrovaný nejpozději do 4 týdnů od data prodeje a je zakoupený u autorizovaného prodejce v ČR.

 

Reklamační a záruční podmínky

1. 1. Na výrobky Makita, Dolmar, Maktec je poskytnuta záruka v rozsahu určeném v záručním listě.

2.    2. Objeví-li se na výrobku vada, na niž se záruka vztahuje, je kupující povinen uplatnit případnou reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

3.    3.Kupující může reklamaci uplatnit přímo ve společnosti Makita nebo u autorizovaného prodejce výrobků Makita, u něhož předmětný výrobek zakoupil.

4.    4.Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do ČR dovezla firma Makita, spol. s r.o. a které kupující zakoupil u autorizovaného prodejce výrobků Makita uvedeného v seznamu autorizovaných prodejců výrobků Makita na www.makita.cz (dále jen „autorizovaný prodejce“), přičemž seznam autorizovaných prodejců je rovněž k dispozici k nahlédnutí u všech autorizovaných prodejců nebo přímo ve společnosti Makita. Na výrobky neuvedené v předchozí větě společnost Makita záruku neposkytuje a kupující může reklamaci uplatnit pouze u prodávajícího, u něhož příslušný výrobek zakoupil, zejména pak kupující nemůže uplatňovat reklamaci na takové výrobky přímo ve společnosti Makita.

5.    5.Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit:
o    -vadný výrobek označený výrobním číslem,
o -doklad o koupi výrobku, z něhož je patrné datum koupě výrobku,
o -záruční list potvrzený autorizovaným prodejcem výrobků společnosti Makita.

6. 6. Výrobní číslo uvedené v záručním listu musí souhlasit s výrobním číslem vyznačeným přímo na výrobku. Nebude-li číslo vyznačené přímo na výrobku v době uplatnění reklamace čitelné či bude-li chybět, reklamace bude zamítnuta.

7.    7.Osoba uplatňující reklamaci doloží společnosti Makita či autorizovanému prodejci svoji totožnost a případné oprávnění jednat při reklamaci jménem kupujícího.

8.    8.Společnost Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení reklamace výrobek, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.

9.    9.Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která kupující uplatňuje, je třeba společnosti Makita či autorizovanému prodejci, u něhož je reklamace uplatněna, sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu společnosti Makita či autorizovanému prodejci, u něhož je reklamace uplatněna.

1010.Je-li reklamace uplatněna přímo ve společnosti Makita, společnost Makita po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného výrobku

o -uzná reklamaci jako oprávněnou a ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci ihned vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, kupujícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy,

o -odmítne reklamaci jako neoprávněnou ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí, 

o - přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí kupujícího Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, předem dohodnutým způsobem (telefonicky, elektronickou poštou nebo standardní poštou).

11 11.V případě, že výrobek má vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na:
o    -bezplatné, včasné a řádné odstranění vady
o - výměnu výrobku, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
o    -přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy, není-li výše uvedený
postup možný. Výši slevy stanoví společnost Makita.

1212. V případě, že výrobek má vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání jako výrobku bezvadného, anebo jedná-li se o vady sice odstranitelné, pro jejichž opakovaný výskyt nebo větší počet však kupující nemůže výrobek řádně užívat, má kupující právo na výměnu výrobku nebo na odstoupení od smlouvy.

13 13.Jedná-li se o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy. Výši slevy stanoví společnost Makita.

1414.O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

1515.Reklamovaný výrobek vydá Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí výrobku k reklamaci.

1616.Kupující je povinen si reklamovaný výrobek vyzvednout do jednoho měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany společnosti Makita či autorizovaného prodejce, u něhož byla reklamace uplatněna, dle bodu 14. Po uplynutí této lhůty je Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, oprávněna požadovat poplatek za uskladnění výrobku. V případě, že si kupující výrobek nevyzvedne ve lhůtě šesti měsíců od doby, kdy byl povinen si výrobek vyzvednout, je Makita či autorizovaný prodejce oprávněn výrobek prodat. V případě, že hodnota výrobku přesahuje 3 000 Kč, vyrozumí nejdříve Makita či autorizovaný prodejce kupujícího o svém úmyslu výrobek prodat a poskytne kupujícímu lhůtu 30 dnů ode dne odeslání vyrozumění k vyzvednutí výrobku. Po marném uplynutí této lhůty Makita či autorizovaný prodejce výrobek prodá a z výtěžku uhradí náklady, které jim vznikly s uskladněním a prodejem výrobku.

1717.Doba od uplatnění reklamace do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního řízení převezme, nejdéle však do doby, kdy je kupující povinen výrobek z reklamačního řízení převzít, se do záruční doby nepočítá. Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, vystaví kupujícímu doklad o uplatnění reklamace, o výsledku reklamačního řízení a o délce jeho trvání.

1818.V případě, že v rámci reklamačního řízení dojde k výměně výrobku za nový, běží záruční doba uvedená v záručním listě pro nový výrobek znovu od jeho převzetí. 

1919.V případě pozáruční opravy se na opravované části výrobku poskytuje záruka v délce 3 měsíců.

2020.V případě neoprávněné reklamace má Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, právo vyúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup. s Je-li reklamace uplatněna u autorizovaného prodejce, u něhož předmětný výrobek kupující zakoupil, autorizovaný prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného výrobku přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení společností Makita, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí kupujícího Makita či autorizovaný prodejce, u něhož je reklamace uplatněna, předem dohodnutým způsobem (telefonicky, elektronickou poštou nebo standardní poštou).

ZÁRUČNÍ LIST pro výrobky společnosti Makita, spol. s r.o., IČ: 60754605 se sídlem Brno,
Kaštanová 555/125d, PSČ: 620 00 (dále jen „Makita“)
1.    1.Makita poskytuje na své výrobky od data koupi výrobku záruku v délce 24 měsíců
2.    2.Záruka se vztahuje na vady výrobku, které se objeví v průběhu záruční doby a které
nebyly v době koupi výrobku zjevné či které nebyly kupujícímu známé.
3.    3.Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené obvyklým užíváním.
4.    4.Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé z následujících příčin:
o -neodbornou manipulací s výrobkem
o -nedodržením pokynu uvedených v návodu k použití výrobku
o -použitím výrobku pro jiné účely, než pro které je určen
o -používáním výrobku v rozporu s jeho běžným použitím či v rozporu s návodem k použití
o -používáním neoriginálního a nevhodného příslušenství výrobku
o - zanedbanou péčí o výrobek
o -zásahem neautorizovaného servisu
5. 5. Práva kupujícího ze záruky jsou upravena v Reklamačním řádu společnosti Makita.
6. 6. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního
řízení převezme, nejdéle však do doby, kdy je kupující povinen výrobek z reklamačního
řízení převzít, se do záruční doby nepočítá.
7.    7.Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku váží
podle zvláštních právních předpisu. 
Prodloužení záruky na elektrické nářadí na dobu tří let pro přístroje značek Makita,
Dolmar, Maktec a Makita-mtTuto prodlouženou záruku nabízíme pouze kupujícím s bydlištěm v České republice.
U elektrického nářadí výše uvedených značek, které patří do sortimentu společnosti
Makita, spol. s r.o. a které bylo zakoupeno u autorizovaného prodejce Makita, resp. Dolmar
(s výjimkou aku momentových šroubováků, akumulátorů, nabíječek a aku lamp) se tato
záruka prodlužuje na dobu tří let, pokud kupující toto nářadí zaregistruje do 4 týdnů od
data koupě na internetu na adrese www.makita.cz. Jako potvrzení registrace obdrží
registrační list, který si musí okamžitě vytisknout nebo stáhnout. Kupující musí při
registraci udělit svůj souhlas s uložením jeho údajů.
Prodloužení záruky na Li-Ion akumulátory na dobu dvou let pro akumulátory značek
Makita, Dolmar, Maktec a Makita-mtTuto prodlouženou záruku nabízíme pouze kupujícím s bydlištěm v České republice.
U Li-Ion akumulátorů výše uvedených značek, které patří do sortimentu společnosti Makita,
spol. s r.o. a které byly zakoupeny u autorizovaného prodejce Makita, resp. Dolmar se tato
záruka prodlužuje na dobu dvou let, pokud kupující tento akumulátor zaregistruje do 4
týdnů od data koupě na internetu na adrese www.makita.cz. Jako potvrzení registrace
obdrží registrační list, který si musí okamžitě vytisknout nebo stáhnout. Kupující musí při
registraci udělit svůj souhlas s uložením jeho údajů. Tato prodloužená záruka se nevztahuje
žádné akumulátory, které nepracují s Li-ion technikou.
Při uplatnění záruky musíte předložit nebo zaslat registrační kód společně s originálním dokladem o koupi
a záručním listem. Údaje na dokladu, na záručním listě a na této registrační stránce musí souhlasit.

Vloženo do košíku


Zpět k nákupu Objednat zboží

Vše o nákupu

O nás

Kontakt

Koronavirus Obchodní podmínky Doprava a platba Uloženka Reklamace Vrácení zboží Sídlo a fakturační adresa Ocenění a certifikáty Slevové kupóny Ochrana osobních údajů Prostorová dezinfekce PENZO s. r. o.
Dělnická 782, 506 01 Jičín

Telefon+420 491 202 061 (PO–PÁ 8–16)
E-mailobchod@penzo.cz
Facebook
Heuréka Najdete nás i na MALL.CZ
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Copyright © 2007–2020 PENZO s. r. o
TOPlist